Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.

Wyłowione z poczty:

„Budżet Miasta i Gminy Mrozy na rok 2019
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet, który jest  najważniejszym aktem prawa lokalnego, jest zasadniczym i najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.
Czy budżet gminny jest dobrze dopracowany i nie będzie konieczne wdrożenie programu naprawczego finansów ? Jak dysponuje się środkami publicznymi? Na jakie cele przeznacza się środki publiczne?
W wielkim skrócie postaram się przekazać informacje opinii publicznej.
Według kontroli NIK w ostatnich latach sześciokrotnie wzrosła liczba samorządów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Główną przyczyną pogarszania się sytuacji finansowej j.s.t. był „rozmach inwestycyjny” i wysokie wydatki w oświacie oraz zmniejszające się dochody ze sprzedaży mienia.  Większość samorządów wdrożyła skuteczne programy naprawcze.  Samorządy realizując inwestycje musiały zapewnić wkład własny, najczęściej był on finansowany kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom zadłużenia samorządu  oraz  pogarszało wskaźniki  wynikające  z przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczające zadłużenie.
Wracając na nasze „podwórko”,  to by trochę  się zgadzało, że finanse nasze kuleją.

1. Majątek trwały uległ zmniejszeniu (sprzedaż) ale niestety danych aktualnych na stronie www.mrozy.bip.pl  nie ma jest tylko stan na 31-12-2012 r. (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2870) Co jest przyczyną braku aktualnych informacji o stanie majątku?
Przy ustalaniu budżetu  dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie wpływów ze sprzedaży mienia czyli ubyło nam majątku gminnego  tylko aktualizacji brak.
2. Gmina w 2014 r. wyemitowała obligacje na łączną kwotę 7.450.000,00 zł. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego do roku 2025.(UCHWAŁA Nr XXXVII/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 6 czerwca 2014 r ).
3. Stan zadłużenia gminy według Rb-Z z III kwartału wynosi 14 197 397,81  zł, ale zaglądając do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, która jest niezbędnym załącznikiem do Budżetu na 2019 r. widzimy, że rok 2018 zakończy się deficytem w wysokości – 1.000.000,00 zł (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6462).
W WPF jest taka rubryka  „przeznaczenie nadwyżki  budżetowej” . Rada dając pozwolenie na emitowanie obligacji  przyjęła do wiadomości uzasadnienie, że w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową  już od 2013 roku  jest wykazywana zerowa nadwyżka finansowa.
Inwestycje realizowane z wkładem własnym (nie pożyczką, czy kredytem) nie powodują takiego spustoszenia w budżecie gminy, tak robią inne gminy realizują inwestycje wolniej , ale  bez sprzedaży mienia komunalnego, bez emitowania obligacji (co by tu nie mówić jest to dług, który na początku jest zastrzykiem finansowym dla gminy ale w momencie wykupu stanowi ogromny wydatek).
A jak przedstawiają się dochody i wydatki w naszym budżecie na 2019 r. uchwalonym podczas sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.
W wielkim skrócie  DOCHODY składają się  z :
A)  Subwencji i dotacji z budżetu państwa
B) Dochodów własnych z podatków (naszych- mieszkańców) i sprzedaży mienia komunalnego
C)  Środków pozyskanych z zewnątrz – projektów unijnych.
Największą pozycją jest subwencja z budżetu państwa w wysokości : 14,4 mln zł, dochody własne z podatków i opłat  10,9 mln zł, oraz środki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne z budżetu państwa 9,2 mln zł. Pozyskane środki z UE na kanalizację to kwota  ok. 3,8 mln.
D) Dochody majątkowe  w wys. około 4 mln zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia w 2019 r.
Na jakie cele planuje się wydatki?
Najwięcej  planuje się na OŚWIATĘ  około 13,7 mln (szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum i liceum w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobka, oraz dowóz dzieci i utrzymanie stołówek ) , POMOC SPOŁECZNĄ i ŚWIADCZENIA  RODZINNE  9,7 mln.   ADMINISTRACJA kosztuje gminę 3,5 mln. Natomiast na GOSPODARKĘ  KOMUNALNĄ planuje się wydać  ok 2 mln zł.
KULTURA  ( GCK plus biblioteka ) to wydatek ok. 1,1 mln zł rocznie. KULTURA FIZYCZNA  869 tys. zł. Natomiast dla seniorów w budżecie przewidziana jest pula 37 tysięcy na pobudzanie aktywności.
Inwestycja, która pochłonie znaczną ilość środków i to nie tylko w 2019  to kanalizacja zarówno w miejscowościach wokoło Mrozów ale też i wokoło Jeruzala wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mrozach.  Na 2019 rok przewidziane są wydatki w wysokości 6,5 mln.
Aby zbilansował się budżet  i nie było deficytu  przewidziane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 1,6 mln i to nie na zapewnienie wkładu własnego pod inwestycje tylko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Na obsługę długu  – spłatę samych odsetek  gmina przeznaczyła w 2019 – 400 tys . zł. (budżet dostępny jest  www.mrozy.bip.net.pl/?c=900)
Czy jest to budżet optymistyczny zapewniający stabilność finansową, zapewniający z nadwyżki budżetowej   wkład własny  pod przyszłe inwestycje ???
Podsumowanie pozostawiam Państwu pod rozważanie.
Ja jestem tylko analitykiem, a nie księgową. Nie interesują mnie opinie RIO czy Rady, każdy ma swój rozum i może sam wiele wywnioskować. Fakty i wiadomości dostępne na stronie www.mrozy.bip.pl jak umiałam najściślej zsumowałam i Państwu przedstawiłam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich  mieszkańców całej gminy w Nowym Roku 2019  i życzę zasobnych  portfeli.
ANALITYCZKA”

Dziękuję za list.

Pozdrawiam!

K.L.

57 odpowiedzi do “Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.”

 1. Karta dużej rodziny . Jak ja zakładałam pamiętam jeszcze w Mrozach nie było mrozeskiej karty dużej rodziny. Teraz są czasy dobre , rząd przypomniał sobie o rodzicach , którzy odchowali już swoje dzieci, a mieli ich troje lub więcej . Można od stycznia ubiegać się o taką kartę , ale tylko dla rodziców jest wydawana. Warto trochę pochodzić koło tego bo kolej na ulgi, na niektórych stacjach paliw są rabaty, sklepy też , niektóre uwzględniają kartę dużej rodziny. W gminie jest karta dużej rodziny dla osób zameldowanych w gminie -nie zamieszkałych ( co oczywiście jest niezgodne z ustawą nadrzędną) No cóż , ale rada uchwaliła bubel prawny ( nie pierwszy zresztą w gminie) nadzór wojewody w 2013 przyjął bez mrugnięcia okiem . Więc wychodzi na to , że nie wszyscy uprawnieni mieszkańcy gminy mogą wyrobić sobie taką gminną kartę. Do rozliczeń podatków PIT oraz płacenia podatków nie jest to ważne czy masz meldunek w gminie, ważne abyś mieszkał na stale w tej gminie. Ot takie mamy gminne prawo (chyba tworzone na kolanie przez wojtoburmistrza?)

 2. Karta duzej rodziny . Jak ja zakładała pamiętam jeszcze w Mrozach nie było karty dużej rodziny mrozeskiej. Teraz są czasy dobre , rząd przypomniał sobie o rodzicach , którzy odchowali już swoje dzieci, a mieli ich troje lub więcej . Można od stycznia ubiegać się o taką kartę , ale tylko dla rodziców jest wydawana. Warto trochę pochodzić koło tego bo kolej na ulgi, na niektórych stacjach paliw są rabaty, sklepy też niektóre uwzględniają kartę dużej rodziny. W gminie jest karta dużej rodziny dla osób zameldowanych w gminie nie zamieszkałych( co oczywiście jest niezgodne z ustawą nadrzedna) no cóż ale rada uchwaliła bubel prawny ( nie pierwszy zresztą w gminie) nadzór wojewody w 2013 przyjął bez mrugnięcia okiem . Więc wychodzi na to , że nie wszyscy prawnieni mieszkańcy gminy mogą wyrobić sobie taką gminną kartę. Do rozliczeń podatków PIT oraz płacenia podatków nie jest to ważne czy masz meldunek w gminie, ważne abyś mieszkiwał na stale w tej gminie. Ot takie mamy gminne prawo (chyba tworzone na kolanie przez wojtoburmistrza?)

 3. Przez przypadek odkryłem pewną rzecz, a mianowicie: w rozpisanym harmonogramie zebrań sołeckich jest w porządku zmiana statutu. Tak zainspirowany postanowiłem odszukać statutu Miasta i Gminy Mrozy. No to nie jest takie proste aby to znaleźć na stronie. Owszem są uchwały, które podejmowała Rada w sprawie zmian w statucie, ale treść samego statutu nie jest dołączona . Więc po różnych próbach odnalazłem statut Gminy Mrozy z dnia 23 listopada 2013 r. Ku mojemu zdziwieniu już wtedy mieliśmy Burmistrza. Tak nie wójta tylko burmistrza. Mrozy stały się miastem od 1 stycznia 2014 r. Ale w statucie jest jak wół, że w listopadzie 2013 r był już burmistrz. Nie ma wzmianki nic, a nic o wiceburmistrzyni, czyli radni nie przewidzieli takiej opcji. Mimo ich rada nie przewidziała w statucie zastępstwa burmistrza w postaci wice to burmistrz powołał Panią na wiceburmistrz, ot tak bo miał na to kaprys. Czy to zostało uregulowane od tamtego roku 2013 w innym statucie nie wiem, bo takowego w zasobach Internetu nie ma.

 4. Myślę, że radni postarają się, żeby pewne rzeczy były jawne. Chciałbym zobaczyć szczegółowe,aktualne informacje dotyczące majątku naszej gminy.

 5. Przecież ten budynek był remontowany. Wymieniono okna i drzwi, robiono nowe podłogi, kawiarenka pod sceną. Inwestycja była spora i pozyskano jakieś środki . To co? Wartość budynku nie wzrosła? Jeśli był brany kredyt to jakim cudem dano to jeśli wartość gruntu i budynku była zerowa? Coś mi tutaj śmierdzi na odległość, ale nie czuje nienawiści tylko mój zmysł węchu cierpi.

  1. Masz rację Ann@ przecież w skład mienia gminnego wchodzą też świetlice wiejskie, drogi gminne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna , a nawet kolejka gminna , tory i droga z „płyt nagrobkowych”, to dlaczego nie jest to wykazane w mieniu komunalnym. Czyżby to wszystko było zastawione? Dla ciekawości przejrzałem stan mienia w Cegłowie . Oczywiście wszystko jest wykazane wioski kulinarne, świetlice, drogi gminne, wodociągi itp. , a na końcu jest ciekawe zdanie : „Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek”
   Natomiast w naszym gminnym wykazie mienia ja takiego zdania nie widzę. Często preferowało się weksle in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu, a więc pod weksel zabezpieczeniem mogło być wszystko co tylko bank chciał.

   1. No i czym się KUBA denerwujesz, czemu się dziwisz. Tępy naród mrozeski i tak wybrał ponownie „Wodza” wraz z lokalną „intelygencją”. Wystarczy spojrzeć na ich bystre twarze. Zdecydowana większość z nich nawet nie wie za czym tak ochoczo głosuje. Nawet własną dekapitację przegłosowaliby bez mrugnięcia okiem. Niestety garstka normalnych szamba nie oczyści.
    Jakich mamy mieszkańców, taką mamy radę. Są oni współwinni czynów pogrążających w bagnie finansowo-organizacyjnym naszą gminę. W następnych wyborach samorządowych będą głosowali na kandydatów z Kałuszyna, Cegłowa, Latowicza i Wodyń, bo mrozeskich już nie będzie.

    1. Też o tym słyszałem. Trwa podłączanie długów gminy i rozbiór jest nieunikniony. Podziela nas do wszystkich gmin po trochu. No niestety tego zadłużenia budżet państwa nie przejmie. Będzie żegnaj miasto pięć lat „świetności” szampany się piło, kurczaki jadło jak za sanacji teraz będzie rozbiór. To wcale nie jest śmieszne. To jest tragiczne.

 6. Stan mienia gminy troszkę jest inny zgodnie z info. na stronie na dzień 31.12.2017 r. ( http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6060) wynosi:
  1. Urząd Miasta i Gminy
  wartość gruntu: 5.464.861,46 zł
  wartość budynku i lokali : 48.298.992,09 zł
  2. ZGK wartość gruntu : 0,00 zł
  wartość budynków i lokali : 23.876887,12 zł
  3. GOSIR wartość gruntu : 353.810,00 zł
  wartość budynków i lokali : 11.871.229,19 zł
  4. Gminna Biblioteka wartość gruntu: 102.057,65 zł
  wartość budynków i lokali : 2.233.718,70 zł
  5. GCK wartość gruntu: 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 0,00 zł
  6. Zespół Szkół w Mrozach wartość gruntu : 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 2.769.896,42 zł
  7. Szkoła Podstawowa w Mrozach wartość gruntu : 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 4.324.252,95 zł
  8. Szkoła Podstawowa w Grodzisku wartość gruntu : 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 1.447.558,42 zł
  9. Szkoła Podstawowa w Jeruzalu wartość gruntu: 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 2.872.371,63 zł
  10.Gminne Przedszkole w Mrozach wartość gruntu: 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 13.700,40 zł
  11. GOPS w Mrozach wartość gruntu: 0,00 zł
  wartość budynku i lokali : 0,00 zł

  1. Ciekawi mnie dlaczego wartość gruntu pod tymi nieruchomościami jest 0zl,a np.pod Gck i grunt i lokal 0zl.Czy ktos może mi to rozjaśnić?

 7. Hahaha widzę, że po ostatnich przesłuchaniach rady w sądzie towarzystwo zaczyna sypać, nie wytrzymują parcia. To dobrze oznacza , że nie są zepsuć do końca.

 8. Ja jestem ciekawy dokąd to pracownicy ZGK Mrozy jeździli w delegacje służbowe i kto ma przyznany ryczałt samochodowy ? Macie samochody służbowe teraz kupiono Renault Kangoo , jest bus do dyspozycji ZGK . To kto wyjeździł w delegacje prawie 12 tysięcy złotych ?

  1. A to nie wiecie na co się ryczałty wystawia w budżetówce? Proste. Jest to dodatkowa kasa na przewidziane i nieprzewidziane wydatki , których nie można zapłacić ze środków z budżetu. np. balety gminne, kuluarowe.

 9. Inkasentami w naszej gminie są sołtysi (i radni co niektórzy w podwójnej roli występują) , każdy sołtys od zebranego podatku dostaje prowizję 10% nie mniej niż 200 zł http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6598
  nie są to małe kwoty od inkasa podatku i gospodarowania odpadami w skali całego roku sięgają od 8 tys. nawet do 11,8 tys. zł .

  1. Tak myślę……, że w naszej gminie kto z DJ trzyma nie ma źle. Patrzcie taka pani sołtys i radna z Mrozów Południowych przeleci się po chałupach zbierze podatki i opłaty za śmieci ( datki na róże do wsadzenia w klombie na rondzie) i kasę ma jak się patrzy . No, nikt mi nie powie, że radni i sołtysi robią cos w gminie społecznie. Ale…. balety co jakiś czas burmistrz zrobi i wszyscy są happy.

  2. Pani Ewo , inkasentami w Gminie Mrozy są sołtysi ustanowieni przez Radę uchwałą (http://www.mrozy.bip.net.pl/? a=4857 ) , za pobór opłat z tyt. gospodarowania odpadami mają od każdej kwoty 5% czyli już razem 15%.

 10. Szukałem, szukałem i znalazłem . Podatki na rok 2019 i żeby było miło i romantycznie poszukałem w gimnach ościennych Latowicz, Cegłów,Kałuszyn,Wodynie,Kotuń. Okazało się, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą najniższe podatki są w gminie Cegłów i Wodynie. Natomiast gmina Mrozy może poszczycić się najwyższymi podatkami od środków transportowych.

  1. To ja znalazłam ile to Gmina Mrozy sprzedała działek gminnych:
   2012r za kwotę 769.075,26 zł
   2013r za kwotę 753.346,78 zł
   2014r za kwotę 1.085.901,93zł
   Sporo sprzedano nie sądzicie? A dług się zwiększa nadal. Więcej danych o stanie mnienia na stronie nie znalazłam.

   1. Na koniec 2009 r. wartość skomunalizowanych działek i obiektów stanowiących własność gminy wynosiła : 20.178.566,03 zł . Przez 10 lat prowadzono różne inwestycje i modernizacje . Podwyższano stan majątku gminnego inwestycjami . Na koniec 2017 r. w sprawozdaniu wykazano stan mienia- środków trwałych w Gminie Mrozy na kwotę : 58.436.115.51 zł. ( w tym dług ociera się o ponad 20mln zł) . To pytam jaka to właściwa gospodarka powierzonym mieniem .

 11. Kadencje sołtysów się kończą. Czyżby był czas na zmiany w obsadzie . Kto nie pomocny burmistrzowi wypier……ć. Jest już na stronie rozpiska kiedy będą zebrania sołeckie.

  1. 🙂 Zobacz jak GM przeinaczyła art. 36 ust. 1 u.s.gm o powiadomieniu mieszkańców o zebraniu sołeckim w sprawie wyborów Sołtysa. Oczywiście jest to 14 dni, a nie 7.
   Pracownicy Gminy, odezwa do Was, nic nie zmieniać, nie gmerać i nie oszukiwać w PARAGRAFACH.

   PRAWO mówi: Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

   Gmina Mrozy mówi: O Terminie i miejscu przeprowadzeniu zebrania powiadamia się mieszkańców sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.

   Kolejny bubel podpisany przez obecnego Burmistrza.

 12. Nie wiem czy to pomroczność jasna czy daltonizm tak ludźmi kieruje, że w Mrozach i okolicy nie ma opinii białe to białe , czarne to czarne . Jest wręcz odwrotnie. Przez dwadzieścia lat pewien spryciarz (Darecki się zowie ) wmówił ludziom , że białe to czarne , a czarne to białe. A gdzie są te barwy po środku ?

 13. Mimo że rada podjęła decyzję o zaciągnięcie kredytu to nie ma ogłoszonego na stronie gminy żadnego przetargu ? Chyba, że jest to jakaś konsolidacja , bank któremu gmina nie spłacała ani odsetek ani rat kapitałowych zmienił wcześniejsza umowę wydłużył spłatę kredytu o kolejne lata oraz podniósł oprocentowanie i w ten sposób zapewnił sobie spłatę narastających zobowiązań gminy wobec tegoż banku. Ta wysnuta hipoteza najbardziej pasuje do rzeczywistości. Czy to nie przypadkiem BS MROZY się musi tak ratować???

 14. Uchwala rady podjęta tego samego dnia 28 grudnia 2018 podczas sesji w sprawie zaciągnięcia kredytu (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6555 ) ”Podjęcie niniejszej uchwały wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019, w której ustalono przychody z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.” Takie jest uzasadnienie do uchwały napisane przez Burmistrza. No i co radni to Wasza wina podjęliście decyzję, że trzeba uzupełnić budżet bo nie styka i byłby deficyt więc musieliście podjąć też decyzję żeby wziąć kredyt i nawet nikt nie spytał dlaczego jest taka duża dziuuura w budżecie na 1,6 mln zł. A i w uzasadnieniu jest że splata nastąpi z dochodów własnych podatków i opłat. Jeśli tak dalej pójdzie to tych naszych podatków nie starczy na spłatę długów. Bo jak rozumiem majątku już gmina na sprzedaż nie ma?

 15. Budżet składa się z aktywów – czyli majątku i gotówki oraz wydatkow .- pasywów. Chociaż gminne władze bardzo się starają to nie mogą ukryć dziury w budżecie, która od 2012 się ogromnie powiększyła bowiem został sprzedany i zastawiony majątek gminy. Żeby mieć dochody z majątku trzeba go najpierw mieć, nie rozumiem urzędników kontrolujących budżet z RIO , to co będąc na kontroli nie zauważyli tego , że majątek został sprzedany i zastawiony ( to tak jakby go nie było dopóki nie zostanie spłacony). Darosław Wielki niech sobie opowiada dyrdymałki i na okowite radnych zaprasza ( człowiekiem odurzonym łatwiej się steruje)

 16. Mam pytanie, czy w budżecie są zapewnione jakiekolwiek fundusze na dom seniora w Lipinach? Przecież to było zadanie priorytetowe dla burmistrza, twierdząc że społeczeństwo się starzeje i jest taka potrzeba utworzenia ośrodka dla seniorów. Nie zdziwiłbym się gdyby budynek poszedł pod młotek,bo z czegoś trzeba spłacać kredyty.

  1. I po co ten Dom Seniora, wystarczy seniorom udostępnić sale w remizach i zorganizują sobie czas tak jak chcą i na to co chcą

   1. Jeśli dom seniora byłby pod zadania GOPSu w Mrozach to nie lepiej zatrudnić opiekunki do domu coby pomogły w pracach domowych i zakupach, pójściem do lekarza itp .

 17. Może nie na temat, niech tam, rozmawiając z ludźmi słyszę pochwały na temat pana Jaszczuka Burmistrza, np. ,,…ale on jeździ i dogląda całej gminy, cały czas w ruchu…,, , ,,…dużo zrobił, wszystko dogląda, co jeszcze można zrobić…,, , ,,…jaki to dobry Burmistrz…,, itd itp. Ludku kochany, nie ma czym się zachwycać, to rzecz normalna a nie wyjątkowa. To chcecie żeby przez 21 lat leżał za nasze niezłe pieniądze ( mam na myśli pensję ). Przecież, ludzie kochani, to żadne halo. To są obowiązki urzędników państwowych, nic wyjątkowego. Ludzie, kiedy z Was uleci mentalność niewolników?

  1. Mefisto póki czują bat strzelający nad sobą nigdy nie wyjdą z roli poddanych niewolników. Trzeba czuć się niezależnym i nieuzależnionym wtedy wychodzi się z roli niewolnika i podnosi z kolan.

 18. Dla strażaków w całej gminie na umundurowanie przeznacza się w nowym roku tylko 10000zł .
  To skandal!!!!!!

  1. Jest zarejestrowanych 13 jednostek OSP w gminie, czyli na jedną przypada 769,23 zł / średnio na jednego strażaka około 30 złotych . To co skarpetki druhowie w tym roku dostaniecie do swoich mundurów pasujące?

  2. Jakiego gospodarza wybrali, taką rzeczywistość mają. Wcale mi ich nie szkoda. Niech idą żalić się do DJ i do swoich radnych.

   1. Nie wszyscy strażacy tylko ci co biorą kasę za społeczną działalność tak jak komendanci, część kierowców bo tylko wybrańcy i „społecznicy” z dwóch największych straży. Tak wychodzi z budżetu. Jak tyko kasa jest dla wybrańców to nie ma co dziwić się, że nie chętnych

 19. Wiecie co mnie bardzo dziwi jedną rzecz…. Otóż wchodzę w majątek gminy w wyzej podany link i dziwna rzecz ZGK Mrozy wartość gruntów jako majątku wynosi zero. To co ZGK nie ma gruntu to na czym stoi ich budynek i oczyszczalnia, sortownia? Natomiast nie ma oczyszczalni ścieków w Jeruzalu? Czy to nie jest majątek ZGK?

 20. A to nie wiesz, że człowiek głodny to Zły Dlatego priorytetem gminy jest nakarmić aby nie szerzyło się zło w Gminie. No CARITAS we współpracy z powiatem minskim środowiskowy dom opieki otworzyli w sąsiedztwie policji . Gmina tylko użyczyła budynku po internecie , wyremontowali sobie sami. Już wszystkie zagrożenia zlikwidowano – przestępczości w gminie i okolicach nie będzie.

 21. Czyli wychodzi na to że gmina jest zadłużona na 15,7 plus obligacje to będzie ponad 23 mln. Nieziemsko? Kto to będzie spłacał?

  1. To nie wszystko bo przecież jest zastawiony wodociąg na ok 4.5 mln czyli mamy już długu 27,5 mln zł. Szczęśliwego Nowego Roku pracujemy na spłatę gminnych kredytów .

  2. Jak widać wyborcom mrozeskim długi nie przeszkadzają. Spłacą te długi co do grosza z własnych kieszeni. Przecież nie będzie tego spłacał DJ.

 22. Mnie ciekawy duży skok wydatków na gminny ośrodek sportu i rekreacji co tak dużo kosztuje , utrzymanie mediow wlicza się też do LO Mrozy bo uczniowie korzystają z hali . Natomiast dużo pieniędzy idzie chyba nie na sport a rekreację. Czy to tenwagonik i koń przypadkiem nie jest podciągnięty pod GOSIR jako rekreacja? Kiedyś na utrzymanie kultury fizycznej było przeznaczone 500 tys.rocznie teraz już 370 tys więcej ? Pytam co tak dużo kosztuje? Na bibliotekę i GCK jest 1,1 mlnczyli po 550 tys rocznie a ile się dobrych wydarzeń dzieje. No, szanujmy się . Nie ma na to dotacji zewnętrznej czyli z naszych podatków idzie pora wyjaśnić mieszkańcom na co idzie te prawie 900 tys. Żądamy szczegółowego rozliczenia pana Dyr.Molendy. a komisja rewizyjna też powinna się tym zjawiskiem wzrostu zająć?

   1. I wynagrodzenie kunia, bo przecież tłumów nie było więc kasy nie utrzepal to na zleceniu jechał jak nic. A aukcji mobilnej rezewacji kunia jak nie było tak nie ma.

 23. Na ostatnich obradach rada dostała informacje od Burmistrza strzał, że gmina ze środków własnych dopłaca do oświaty? Pięciu nauczycieli jest na urlopach dla podratowania zdrowia i oni rocznie gminę kosztują 500 tys. zł. Ja widzę że z subwencji która dostaje gmina z budżetu państwa powinno wystarczyć na oświatę.

  1. No nie mogę, to ile Ci nauczyciele w naszej gminie zarabiają? 500:5=100tys.zl rocznie / miesięcznie 8.300 zł . A w Polsce strajkują nauczyciele że tak mało mają.

   1. Jeszcze dodaj, że pracują 18 godzin w tygodniu po 45 minut, a wakacje mają wolne. I to już będzie komplet idiotycznej antynauczycielskiej propagandy, nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością.

  1. No niestety państwo nie chce odliczać gmin co narobiliscie tak macie . Rada ma możliwości sprawdzenia i podejmowania decyzji . Jeśli pozwalali na szatanie pieniędzmi to niech teraz i oni odpowiadają za długi.

  2. „Dziadek ubek, ojciec w ormo, a ja jestem za platformą …” Dedykacja dla wszystkich KODowcow .

  3. Niektórym już mózgi wyprało.. porównywać gminę Mrozy z gminą Ostrowice 🙂 🙂

   1. Gmina Ostrowice miała ok.40-50 mln. długu,czyli na mieszkańca dług wynosił 19 tyś. zł, a co doprowadziło do podziału gminy.
    1)Natura 2000,której obszar obejmował 92% obszaru,czyli surowe regulacje UE dotyczące rozbudowy i inwestowania na takich terenach.
    2)umowy restrukturyzacyjne -Firma Magellan
    3)pożyczki w bankach i parabankach(wkład własny)gminy w celu uzyskania funduszy unijnych na dane projekty rozwojowe gminy.
    4)brak należytej kontroli ze strony wojewody i RIO.

    1. To samo dzieje się u nas.Jakby RIO dobrze zliczyło to pewnie też by było
     60 % zadłużenia. Obszar Natura 2000 tysiące dostaliśmy w prezencie bez konsultacji społecznych. Wyprzedano bardzo dużo majątku głównie działki , zastawiono wodociągi , a może i inny majątek, wyemitowano obligacje, no i firmy które miały interes śmieciowy rozkręcić w naszej gminie co roku dostają rabaty od podatku w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego. Takie tam cuda wianki są jakby kto pytał . Teraz to nawet strach zapytać lub napisać bo ” Halinka” straszy na e-mrozy prokuraturą. Był już taki jegomość co też zgłaszał nawet do prokuratury wpisy na e-mrozy.

 24. A czy autorka może przedstawić na czym polega budżet zrównoważony? Bo taka odpowiedź będą miały nasze władze.

  1. Znaczy że wydajemy dokładnie tyle samo ile mamy przychodów. Nie mamy ani nadwyżki ani deficytu.
   Tyle że pożyczkami można równoważyć budżet do woli, np. dopożyczyć 10 baniek (w sumie dlaczego nie?) i zasypać dziurę budżetową spowodowaną m.in. wysokimi pensjami burmistrza i jego klaskaczy. Niech tylko znajdzie się frajer, który sypnie kasą. Sprawa jest w sądzie, kadencja niepewna, no to trzeba wydrzeć ile się da zanim powiozą na taczkach albo wyprowadzą w bransoletkach. Spłacać będą inni: pan, pani i tamta pani też.

   1. Tylko cały myk polega na tym , że jeżeli wychodzi deficyt to równoważy się go dochodami majątkowymi. Wtedy się budżet spina. Jeśli to prawda , że nadwyżki budżetowej nie było od 2013 roku to cały majątek został sprzedany lub zastawiony dlatego nie ma na stronie aktualnego wykazu majątku Gminy Mrozy. Nie ma już co wykazywać. 😂😅😂🤔

Możliwość komentowania jest wyłączona.