Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.

Wyłowione z poczty:

„Budżet Miasta i Gminy Mrozy na rok 2019
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet, który jest  najważniejszym aktem prawa lokalnego, jest zasadniczym i najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.
Czy budżet gminny jest dobrze dopracowany i nie będzie konieczne wdrożenie programu naprawczego finansów ? Jak dysponuje się środkami publicznymi? Na jakie cele przeznacza się środki publiczne?
W wielkim skrócie postaram się przekazać informacje opinii publicznej.
Według kontroli NIK w ostatnich latach sześciokrotnie wzrosła liczba samorządów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Główną przyczyną pogarszania się sytuacji finansowej j.s.t. był „rozmach inwestycyjny” i wysokie wydatki w oświacie oraz zmniejszające się dochody ze sprzedaży mienia.  Większość samorządów wdrożyła skuteczne programy naprawcze.  Samorządy realizując inwestycje musiały zapewnić wkład własny, najczęściej był on finansowany kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom zadłużenia samorządu  oraz  pogarszało wskaźniki  wynikające  z przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczające zadłużenie.
Wracając na nasze „podwórko”,  to by trochę  się zgadzało, że finanse nasze kuleją.

1. Majątek trwały uległ zmniejszeniu (sprzedaż) ale niestety danych aktualnych na stronie www.mrozy.bip.pl  nie ma jest tylko stan na 31-12-2012 r. (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2870) Co jest przyczyną braku aktualnych informacji o stanie majątku?
Przy ustalaniu budżetu  dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie wpływów ze sprzedaży mienia czyli ubyło nam majątku gminnego  tylko aktualizacji brak.
2. Gmina w 2014 r. wyemitowała obligacje na łączną kwotę 7.450.000,00 zł. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego do roku 2025.(UCHWAŁA Nr XXXVII/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 6 czerwca 2014 r ).
3. Stan zadłużenia gminy według Rb-Z z III kwartału wynosi 14 197 397,81  zł, ale zaglądając do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, która jest niezbędnym załącznikiem do Budżetu na 2019 r. widzimy, że rok 2018 zakończy się deficytem w wysokości – 1.000.000,00 zł (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6462).
W WPF jest taka rubryka  „przeznaczenie nadwyżki  budżetowej” . Rada dając pozwolenie na emitowanie obligacji  przyjęła do wiadomości uzasadnienie, że w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową  już od 2013 roku  jest wykazywana zerowa nadwyżka finansowa.
Inwestycje realizowane z wkładem własnym (nie pożyczką, czy kredytem) nie powodują takiego spustoszenia w budżecie gminy, tak robią inne gminy realizują inwestycje wolniej , ale  bez sprzedaży mienia komunalnego, bez emitowania obligacji (co by tu nie mówić jest to dług, który na początku jest zastrzykiem finansowym dla gminy ale w momencie wykupu stanowi ogromny wydatek).
A jak przedstawiają się dochody i wydatki w naszym budżecie na 2019 r. uchwalonym podczas sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.
W wielkim skrócie  DOCHODY składają się  z :
A)  Subwencji i dotacji z budżetu państwa
B) Dochodów własnych z podatków (naszych- mieszkańców) i sprzedaży mienia komunalnego
C)  Środków pozyskanych z zewnątrz – projektów unijnych.
Największą pozycją jest subwencja z budżetu państwa w wysokości : 14,4 mln zł, dochody własne z podatków i opłat  10,9 mln zł, oraz środki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne z budżetu państwa 9,2 mln zł. Pozyskane środki z UE na kanalizację to kwota  ok. 3,8 mln.
D) Dochody majątkowe  w wys. około 4 mln zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia w 2019 r.
Na jakie cele planuje się wydatki?
Najwięcej  planuje się na OŚWIATĘ  około 13,7 mln (szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum i liceum w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobka, oraz dowóz dzieci i utrzymanie stołówek ) , POMOC SPOŁECZNĄ i ŚWIADCZENIA  RODZINNE  9,7 mln.   ADMINISTRACJA kosztuje gminę 3,5 mln. Natomiast na GOSPODARKĘ  KOMUNALNĄ planuje się wydać  ok 2 mln zł.
KULTURA  ( GCK plus biblioteka ) to wydatek ok. 1,1 mln zł rocznie. KULTURA FIZYCZNA  869 tys. zł. Natomiast dla seniorów w budżecie przewidziana jest pula 37 tysięcy na pobudzanie aktywności.
Inwestycja, która pochłonie znaczną ilość środków i to nie tylko w 2019  to kanalizacja zarówno w miejscowościach wokoło Mrozów ale też i wokoło Jeruzala wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mrozach.  Na 2019 rok przewidziane są wydatki w wysokości 6,5 mln.
Aby zbilansował się budżet  i nie było deficytu  przewidziane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 1,6 mln i to nie na zapewnienie wkładu własnego pod inwestycje tylko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Na obsługę długu  – spłatę samych odsetek  gmina przeznaczyła w 2019 – 400 tys . zł. (budżet dostępny jest  www.mrozy.bip.net.pl/?c=900)
Czy jest to budżet optymistyczny zapewniający stabilność finansową, zapewniający z nadwyżki budżetowej   wkład własny  pod przyszłe inwestycje ???
Podsumowanie pozostawiam Państwu pod rozważanie.
Ja jestem tylko analitykiem, a nie księgową. Nie interesują mnie opinie RIO czy Rady, każdy ma swój rozum i może sam wiele wywnioskować. Fakty i wiadomości dostępne na stronie www.mrozy.bip.pl jak umiałam najściślej zsumowałam i Państwu przedstawiłam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich  mieszkańców całej gminy w Nowym Roku 2019  i życzę zasobnych  portfeli.
ANALITYCZKA”

Dziękuję za list.

Pozdrawiam!

K.L.

37 odpowiedzi do “Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.”

 1. Inkasentami w naszej gminie są sołtysi (i radni co niektórzy w podwójnej roli występują) , każdy sołtys od zebranego podatku dostaje prowizję 10% nie mniej niż 200 zł http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6598
  nie są to małe kwoty od inkasa podatku i gospodarowania odpadami w skali całego roku sięgają od 8 tys. nawet do 11,8 tys. zł .

 2. Szukałem, szukałem i znalazłem . Podatki na rok 2019 i żeby było miło i romantycznie poszukałem w gimnach ościennych Latowicz, Cegłów,Kałuszyn,Wodynie,Kotuń. Okazało się, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą najniższe podatki są w gminie Cegłów i Wodynie. Natomiast gmina Mrozy może poszczycić się najwyższymi podatkami od środków transportowych.

  1. To ja znalazłam ile to Gmina Mrozy sprzedała działek gminnych:
   2012r za kwotę 769.075,26 zł
   2013r za kwotę 753.346,78 zł
   2014r za kwotę 1.085.901,93zł
   Sporo sprzedano nie sądzicie? A dług się zwiększa nadal. Więcej danych o stanie mnienia na stronie nie znalazłam.

 3. Kadencje sołtysów się kończą. Czyżby był czas na zmiany w obsadzie . Kto nie pomocny burmistrzowi wypier……ć. Jest już na stronie rozpiska kiedy będą zebrania sołeckie.

  1. 🙂 Zobacz jak GM przeinaczyła art. 36 ust. 1 u.s.gm o powiadomieniu mieszkańców o zebraniu sołeckim w sprawie wyborów Sołtysa. Oczywiście jest to 14 dni, a nie 7.
   Pracownicy Gminy, odezwa do Was, nic nie zmieniać, nie gmerać i nie oszukiwać w PARAGRAFACH.

   PRAWO mówi: Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

   Gmina Mrozy mówi: O Terminie i miejscu przeprowadzeniu zebrania powiadamia się mieszkańców sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.

   Kolejny bubel podpisany przez obecnego Burmistrza.

 4. Nie wiem czy to pomroczność jasna czy daltonizm tak ludźmi kieruje, że w Mrozach i okolicy nie ma opinii białe to białe , czarne to czarne . Jest wręcz odwrotnie. Przez dwadzieścia lat pewien spryciarz (Darecki się zowie ) wmówił ludziom , że białe to czarne , a czarne to białe. A gdzie są te barwy po środku ?

 5. Mimo że rada podjęła decyzję o zaciągnięcie kredytu to nie ma ogłoszonego na stronie gminy żadnego przetargu ? Chyba, że jest to jakaś konsolidacja , bank któremu gmina nie spłacała ani odsetek ani rat kapitałowych zmienił wcześniejsza umowę wydłużył spłatę kredytu o kolejne lata oraz podniósł oprocentowanie i w ten sposób zapewnił sobie spłatę narastających zobowiązań gminy wobec tegoż banku. Ta wysnuta hipoteza najbardziej pasuje do rzeczywistości. Czy to nie przypadkiem BS MROZY się musi tak ratować???

 6. Uchwala rady podjęta tego samego dnia 28 grudnia 2018 podczas sesji w sprawie zaciągnięcia kredytu (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6555 ) ”Podjęcie niniejszej uchwały wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019, w której ustalono przychody z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.” Takie jest uzasadnienie do uchwały napisane przez Burmistrza. No i co radni to Wasza wina podjęliście decyzję, że trzeba uzupełnić budżet bo nie styka i byłby deficyt więc musieliście podjąć też decyzję żeby wziąć kredyt i nawet nikt nie spytał dlaczego jest taka duża dziuuura w budżecie na 1,6 mln zł. A i w uzasadnieniu jest że splata nastąpi z dochodów własnych podatków i opłat. Jeśli tak dalej pójdzie to tych naszych podatków nie starczy na spłatę długów. Bo jak rozumiem majątku już gmina na sprzedaż nie ma?

 7. Budżet składa się z aktywów – czyli majątku i gotówki oraz wydatkow .- pasywów. Chociaż gminne władze bardzo się starają to nie mogą ukryć dziury w budżecie, która od 2012 się ogromnie powiększyła bowiem został sprzedany i zastawiony majątek gminy. Żeby mieć dochody z majątku trzeba go najpierw mieć, nie rozumiem urzędników kontrolujących budżet z RIO , to co będąc na kontroli nie zauważyli tego , że majątek został sprzedany i zastawiony ( to tak jakby go nie było dopóki nie zostanie spłacony). Darosław Wielki niech sobie opowiada dyrdymałki i na okowite radnych zaprasza ( człowiekiem odurzonym łatwiej się steruje)

 8. Mam pytanie, czy w budżecie są zapewnione jakiekolwiek fundusze na dom seniora w Lipinach? Przecież to było zadanie priorytetowe dla burmistrza, twierdząc że społeczeństwo się starzeje i jest taka potrzeba utworzenia ośrodka dla seniorów. Nie zdziwiłbym się gdyby budynek poszedł pod młotek,bo z czegoś trzeba spłacać kredyty.

  1. I po co ten Dom Seniora, wystarczy seniorom udostępnić sale w remizach i zorganizują sobie czas tak jak chcą i na to co chcą

   1. Jeśli dom seniora byłby pod zadania GOPSu w Mrozach to nie lepiej zatrudnić opiekunki do domu coby pomogły w pracach domowych i zakupach, pójściem do lekarza itp .

 9. Może nie na temat, niech tam, rozmawiając z ludźmi słyszę pochwały na temat pana Jaszczuka Burmistrza, np. ,,…ale on jeździ i dogląda całej gminy, cały czas w ruchu…,, , ,,…dużo zrobił, wszystko dogląda, co jeszcze można zrobić…,, , ,,…jaki to dobry Burmistrz…,, itd itp. Ludku kochany, nie ma czym się zachwycać, to rzecz normalna a nie wyjątkowa. To chcecie żeby przez 21 lat leżał za nasze niezłe pieniądze ( mam na myśli pensję ). Przecież, ludzie kochani, to żadne halo. To są obowiązki urzędników państwowych, nic wyjątkowego. Ludzie, kiedy z Was uleci mentalność niewolników?

  1. Mefisto póki czują bat strzelający nad sobą nigdy nie wyjdą z roli poddanych niewolników. Trzeba czuć się niezależnym i nieuzależnionym wtedy wychodzi się z roli niewolnika i podnosi z kolan.

  1. Jest zarejestrowanych 13 jednostek OSP w gminie, czyli na jedną przypada 769,23 zł / średnio na jednego strażaka około 30 złotych . To co skarpetki druhowie w tym roku dostaniecie do swoich mundurów pasujące?

  2. Jakiego gospodarza wybrali, taką rzeczywistość mają. Wcale mi ich nie szkoda. Niech idą żalić się do DJ i do swoich radnych.

 10. Wiecie co mnie bardzo dziwi jedną rzecz…. Otóż wchodzę w majątek gminy w wyzej podany link i dziwna rzecz ZGK Mrozy wartość gruntów jako majątku wynosi zero. To co ZGK nie ma gruntu to na czym stoi ich budynek i oczyszczalnia, sortownia? Natomiast nie ma oczyszczalni ścieków w Jeruzalu? Czy to nie jest majątek ZGK?

 11. A to nie wiesz, że człowiek głodny to Zły Dlatego priorytetem gminy jest nakarmić aby nie szerzyło się zło w Gminie. No CARITAS we współpracy z powiatem minskim środowiskowy dom opieki otworzyli w sąsiedztwie policji . Gmina tylko użyczyła budynku po internecie , wyremontowali sobie sami. Już wszystkie zagrożenia zlikwidowano – przestępczości w gminie i okolicach nie będzie.

 12. Czyli wychodzi na to że gmina jest zadłużona na 15,7 plus obligacje to będzie ponad 23 mln. Nieziemsko? Kto to będzie spłacał?

  1. To nie wszystko bo przecież jest zastawiony wodociąg na ok 4.5 mln czyli mamy już długu 27,5 mln zł. Szczęśliwego Nowego Roku pracujemy na spłatę gminnych kredytów .

  2. Jak widać wyborcom mrozeskim długi nie przeszkadzają. Spłacą te długi co do grosza z własnych kieszeni. Przecież nie będzie tego spłacał DJ.

 13. Mnie ciekawy duży skok wydatków na gminny ośrodek sportu i rekreacji co tak dużo kosztuje , utrzymanie mediow wlicza się też do LO Mrozy bo uczniowie korzystają z hali . Natomiast dużo pieniędzy idzie chyba nie na sport a rekreację. Czy to tenwagonik i koń przypadkiem nie jest podciągnięty pod GOSIR jako rekreacja? Kiedyś na utrzymanie kultury fizycznej było przeznaczone 500 tys.rocznie teraz już 370 tys więcej ? Pytam co tak dużo kosztuje? Na bibliotekę i GCK jest 1,1 mlnczyli po 550 tys rocznie a ile się dobrych wydarzeń dzieje. No, szanujmy się . Nie ma na to dotacji zewnętrznej czyli z naszych podatków idzie pora wyjaśnić mieszkańcom na co idzie te prawie 900 tys. Żądamy szczegółowego rozliczenia pana Dyr.Molendy. a komisja rewizyjna też powinna się tym zjawiskiem wzrostu zająć?

   1. I wynagrodzenie kunia, bo przecież tłumów nie było więc kasy nie utrzepal to na zleceniu jechał jak nic. A aukcji mobilnej rezewacji kunia jak nie było tak nie ma.

 14. Na ostatnich obradach rada dostała informacje od Burmistrza strzał, że gmina ze środków własnych dopłaca do oświaty? Pięciu nauczycieli jest na urlopach dla podratowania zdrowia i oni rocznie gminę kosztują 500 tys. zł. Ja widzę że z subwencji która dostaje gmina z budżetu państwa powinno wystarczyć na oświatę.

  1. No nie mogę, to ile Ci nauczyciele w naszej gminie zarabiają? 500:5=100tys.zl rocznie / miesięcznie 8.300 zł . A w Polsce strajkują nauczyciele że tak mało mają.

   1. Jeszcze dodaj, że pracują 18 godzin w tygodniu po 45 minut, a wakacje mają wolne. I to już będzie komplet idiotycznej antynauczycielskiej propagandy, nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością.

  1. No niestety państwo nie chce odliczać gmin co narobiliscie tak macie . Rada ma możliwości sprawdzenia i podejmowania decyzji . Jeśli pozwalali na szatanie pieniędzmi to niech teraz i oni odpowiadają za długi.

  1. Znaczy że wydajemy dokładnie tyle samo ile mamy przychodów. Nie mamy ani nadwyżki ani deficytu.
   Tyle że pożyczkami można równoważyć budżet do woli, np. dopożyczyć 10 baniek (w sumie dlaczego nie?) i zasypać dziurę budżetową spowodowaną m.in. wysokimi pensjami burmistrza i jego klaskaczy. Niech tylko znajdzie się frajer, który sypnie kasą. Sprawa jest w sądzie, kadencja niepewna, no to trzeba wydrzeć ile się da zanim powiozą na taczkach albo wyprowadzą w bransoletkach. Spłacać będą inni: pan, pani i tamta pani też.

   1. Tylko cały myk polega na tym , że jeżeli wychodzi deficyt to równoważy się go dochodami majątkowymi. Wtedy się budżet spina. Jeśli to prawda , że nadwyżki budżetowej nie było od 2013 roku to cały majątek został sprzedany lub zastawiony dlatego nie ma na stronie aktualnego wykazu majątku Gminy Mrozy. Nie ma już co wykazywać. 😂😅😂🤔

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *