Fundusze Sołeckie – cała prawda

Wyłowione z poczty:

Internautka „Krystyna” pisze:

„Ostatnio na zebraniach Burmistrz mówił, że stawka na jednego mieszkańca to 71 zł, w innym sołectwie – stawka nie mieszkańca, ale osobę uprawnioną do głosowania. To jakiś absurd ! Na innym zebraniu mówił, że jest to skomplikowany algorytm, według którego są wyliczane środki na fundusz itp. W każdym sołectwie inna śpiewka, nie ma powiedziane jasno, przejrzyście, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.
poz. 301)
Otóż ten skomplikowany algorytm (zgodnie z ustawą), na podstawie którego określa się wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo jest następujący:
F= (2+Lm/100 ) x Kb
F-wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo
Lm-liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki, Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.
Kb-to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.
Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji podczas zebrania uchwalającego przeznaczenie środków sołeckich mogą złożyć:
1) sołtys
2) rada sołecka
3) 15 dorosłych mieszkańców sołectwa
Niekoniecznie musi być obecny wójt/burmistrz , któremu owszem przedkłada się przegłosowany wniosek . Na koniec Rada musi zatwierdzić uchwałą i zabezpieczyć środki w budżecie na realizację naszych przedsięwzięć .
Zadania ze środków funduszu sołeckiego, realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest wójt/burmistrz.
Rola sołtysa i mieszkańców, nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na:
• kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia
• udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania. Może to być ich praca lub wkład rzeczowy.
Mieszkańcy mają prawo:
1. Pytać wójta/burmistrza o terminy realizacji zadań oraz w ilu procentach zostały wykorzystane środki przeznaczone na fundusz sołecki dla ich wsi.
2. Domagać się aby zostały wykorzystane w 100% ponieważ w następnym roku przepadną ( te środki nie kumulują się).
3. Gwarantuje im to Konstytucja, w art. 61. Wójt/burmistrz na zadane pytanie musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni.
Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach, wnioskowanych w 2016 do realizacji w 2017 r. http://mrozy.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=9998&bar_id=5213
Z budżetu państwa części wydatków poniesiona na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r (oraz w latach poprzednich) jest gminom zwracana. Procent zwrotu jest uzależniony od tego czy Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju. (może to być nawet zwrot wydatków do 37,6 %).”

Dziękuję za list.

Komentarz p. Danuty: Fundusz sołecki – gorący temat z ostatnich miesięcy. Burmistrz jeździ wszędzie na zebrania sołeckie, ale zamiast rozmawiać o funduszu często opowiada swoje bolączki o sprawach spornych ze Stowarzyszeniem. Natomiast niektóre wsie zamiast myśleć o swoich sprawach, czyli wnioskowaniu o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań gminy, które będą służyły ich poprawie a także usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Muszą wysłuchiwać żali i pretensji burmistrza.
Na co mogą przeznaczyć fundusz ? Za te pieniądze mogą na przykład zbudować plac zabaw dla dzieci, postawić kosze na śmieci, posadzić drzewa lub krzewy, czy wyremontować wiatę przystankową, położyć kawałek chodnika , oczyścić zbiornik wodny jeśli jest na ich terenie (rów, staw itp). O przeznaczeniu tych skromnych środków na konkretne zadanie, mieszkańcy zadecydują w trakcie zebrań wiejskich, zwołanych przez poszczególnych sołtysów przed 30 września. Te środki nie muszą  wspomagać zaplanowanych inwestycji gminnych !!!

Pozdrawiam !

Admin.

4 odpowiedzi do “Fundusze Sołeckie – cała prawda”

  1. Dane było mi być na jednym z zebrań sołeckich. Burmistrz, potwierdzam, zamydlał ludziom oczy, kłamał, że fundusz sołecki jest m.in. do wspierania inwestycji gminnych, nawijał ludkowi pierdoły, oklepane przez 20 lat jego urzędowania. Zachowywał się niegodnie do zajmowanej funkcji. Apodyktyczny, władczy, nieznoszący sprzeciwu, a oponentom chętnie by wp…lił gdyby tylko mógł. Ludzie ! Nie ma ludzi niezastąpionych. A jak nie będzie kontrkandydata, a pan Jaszczuk, o zgrozo, się wycofa, a w nagrodę dostanie np. prezesurę u Struzika, to rząd przyśle komisarza i wtedy dowiemy się na czym stoimy.

  2. Ha, to dlaczego o tym się nie mówi podczas zebrań wiejskich, tylko wpaja jakąś ciemnotę lub powiela plotki.
    Może jest to niewygodny temat bo tak naprawdę nie wiemy czy we wszystkich wsiach w 100% są wydatkowane pieniądze z funduszu. Dlatego, żeby nie zadawali pytań. Burmistrz opowiada dyrdymały, czas zajmie, nikt nie pyta, nikt nie prosi o wyjaśnienie, czas zleci.

  3. Co zrobić, aby wykorzystać oszczędności powstałe przy realizacji przedsięwzięć jeszcze w trakcie roku, w którym są one realizowane?
    Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, sołectwo może rozdysponować na nowe zadanie kwotę oszczędności pozostałą po realizacji pierwotnego wniosku. Wniosek w sprawie zmiany polegającej na rozdysponowaniu oszczędności powinien być uchwalony przez zebranie wiejskie, mieścić się kosztami w kwocie powstałej oszczędności, zostać złożony do gminy do 31 października danego roku budżetowego i spełniać pozostałe warunki określone w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.
    Polecam stronę (link powyżej)

Możliwość komentowania jest wyłączona.